http://www.bip.gov.pl
     Sobota, 10 październik 2015 r.
  
Władze gminy
Rada
Komisje
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty
Samodzielne Stanowiska Pracy
Obywatel w urzędzie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Formularze
Stawki Podatkowe 2014
Stawki Podatkowe 2013
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Poskiego
Nasza gmina
Aktualności
Ogłoszenia
Informacje podstawowe
Informacje Ogólne
Zamówienia publiczne
Obwieszczenia Wójta
FILMY
PROJEKTY UNIJNE BEZPŁATNE SZKOLENIA
Gospodarka finansowa
Budżet 2003
Budżet 2004
Budżet 2005
Budżet 2006
Budżet 2007
Budżet 2008
Budżet 2009
Budżet 2010
Budżet 2011
Budżet 2012
Budżet 2013
Budżet 2014
Prawo lokalne
Statut
Rada Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty lokalne
Komisja Rewizyjna
Regulamin Organizacyjny
Jednostki samorządowe
Szkoły
Biblioteki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne dokumenty
Oświadczenia majątkowe Radnych
Wybory Ławników
Wybory
Wybory Prezydenta
Wybory Sejm/Senat
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory samorządowe i referenda lokalne
Obsługa Biuletynu
Redakcja biuletynu
Statystyki biuletynu
Zmiany w bieżącej stronie
Ostatnie zmiany
Instrukcja obsługi

 
Prawo lokalneRada GminyIV Kadencja Rady Gminy Stary Brus - Protokoły z obrad RadyPROTOKÓŁ NR XLV/06 - 25 PAŹDZIERNIKA 2006 R.
drukuj Drukuj stronę
 PROTOKÓŁ NR XLV/06 - 25 PAŹDZIERNIKA 2006 R.

 
 

Protokół nr XLV/06 z sesji

 Rady Gminy Stary Brus

w dniu 25 października 2006 r.

 

            Obrady rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1300. Na sesji obecnych było 11 radnych na stan 14, 1 nieżyjący / lista obecności dołączona do protokołu. Ponadto w obradach uczestniczyli sołtysi / lista obecności dołączona do protokołu /, Wójt Gminy – Konstanty Wnuczuk, Skarbnik –Alina Dybek, Sekretarz Urzędu – Ryszard Stępniak, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Wacław Cichosz, Prezes Powiatowego Związku OSP Franciszek Gruszkowski, Komendant PSP we Włodawie. Paweł Matczuk

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych, oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, zwłaszcza związane z wykonaniem uchwał Rady.

6.      Zatwierdzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Stary Brus.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.      Zakończenie obrad.

 

Punkt 1

         Przewodniczący Rady otworzył XLV sesję Rady Gminy, zwrócił się do obecnych na sesji o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Wiceprzewodniczącego Rady Waldemara Madeja. Po uczczeniu pamięci powitał Radnych i przybyłych gości. Przypomniał, że radni na piśmie otrzymali porządek obrad w związku z tym zapytał czy są uwagi lub wnioski, co do porządku obrad.

            Wójt Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Innych wniosków nie zgłoszono.

            Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad
z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku. Po przegłosowaniu porządek obrad zatwierdzono 11 głosami za.

 

Punkt 2

            Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu przy liście obecności w związkuz tym zapytał czy są uwagi lub wnioski, co do treści protokołu. Uwag nie zgłoszono, po przegłosowaniu protokół zatwierdzono 11 głosami za.

Punkt 3

Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiejsi zaproszeni goście przybyli
w związku z przekazaniem jednostkom OSP samochodów strażackich.

 

Punkt 4

            Wójt Gminy poinformował, że odbyło się posiedzenie Związku Komunalnego Gmin, na którym ustalono sposób prowadzenia inwestycjiw zakresie zagospodarowania odpadów na terenie powiatu Włodawskiego. Po nieudanej próbie pozyskania środków finansowych z EKO – Funduszu prace zostały rozłożone na lata 2007 – 2008. W I półroczu będzie przygotowywany wniosek o pozyskanie funduszy na prowadzenie inwestycji. W budżecie na 2007 r. pozostały tylko wydatki niezbędne na prowadzenie Związku. Gmina rozliczyła remont drogi przeprowadzony na kolonii Kołacze, na który otrzymała z funduszu rekultywacji gruntów 30.000 zł. Ponadto rozliczono drobne prace remontowe takie jak chodnik w Starym Brusie. Jest potrzeba wymiany okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół, ale nie zachodzi konieczność zwiększania wydatków, ponieważ te pieniądze w planie finansowym szkół znajdą się. Poinformował, też, że firma konsultingowa zapewniła, że w tym tygodniu państwo Tęczyńscy otrzymają kredyt na zakup budynku poszkolnego w Holi i dlatego też zmienia się siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Holi, a będzie to wyremontowana remiza OSP w tej miejscowości. Dodał, że dzisiejsi zaproszeni goście wspierali zakup samochodów strażackich do trzech jednostek. Właśnie dzisiaj Radni i Sołtysi będą mieli okazję zobaczyć te samochody.

            Radny Bajdek Krzysztof zapytał czy to prawda, że samochód dla OSP
w Starym Brusie dużo więcej kosztował, bo 100.000 zł.

            Wójt Gminy wyjaśnił, że samochód strażacki dla OSP w Starym Brusie kosztował 71.000 zł. ale przy zakupie tego samochodu podjęto decyzję o zakupie zabudowy dachowej za kwotę 6.000 zł oraz taranu przedniego /zderzaka / Strażacy z OSP dysponują swoimi pieniędzmi i zakupili dodatkowo wyciągarkę i agregat wodny.

            Przewodniczący Rady poinformował, że część chodnika w Starym Brusie wyremontowano za pieniądze mieszkańców, ponieważ kostkę brukową kupiono za pieniądze ze wspólnoty wiejskiej pozyskane przez OSP i wyremontowano dodatkowo 100 m chodnika, a wyłożenie kostką terenu obok garaży OSP za pieniądze OSP.

Punkt 5

            Interpelacje zgłosili: radna Krystyna Bielecka zgłosiła potrzebę postawienia tablicy ogłoszeniowej w Nowym Brusie, ponieważ kartki informacyjne od sołtysa nie zawsze dochodzą do wszystkich mieszkańców.

            Radna Barbara Jefimczyk zaproponowała, aby sołtysi byli zawiadamiani
o terminie przywozu żywności do Urzędu Gminy.

            Radny Jan Torbicz zapytał czy podjęto decyzję, co do wysłużonego samochodu strażackiego „Star” i wskazał na konieczność doposażenia samochodów zakupionych dla OSP.

            Wójt Gminy wyjaśnił, że tablice ogłoszeniowe są wykonane tylko potrzebne jest zezwolenie postawienia. Ostatecznej decyzji nie podjęto, co do samochodu strażackiego „Star”, ale jeśli będzie kupiec to zostanie sprzedany. Dodał, że w przyszłości samochody strażackiego będą doposażone, bo taka jest konieczność, ale w miarę finansowych możliwości.

            Kierownik OPS Aneta Zając poinformowała, że sołtysi będą informowani
o dostawach żywności.

Punkt 6

            Kierownik OPS Aneta Zając przedstawiła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Stary Brus. Poinformowała, że dużo środków finansowych i pracy poświęci się uzależnieniom i profilaktyce. Źródła finansowania to przede wszystkim budżet gminy, budżet państwa i sponsorzy. Pytań nie było.

            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, uwag nie zgłoszono, po przegłosowaniu uchwałę zatwierdzono 11 głosami za.

/ Uchwała nr XLV/ 184 /06 w załączeniu /

Punkt 7

Skarbnik Gminy poinformowała, że dlatego proponuje się podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych, ponieważ gmina otrzymała 122.817 zł na stypendia oraz 2924 zł na sfinansowanie godzin języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Starym Brusie. Są też  przeniesienia wewnątrz rozdziałów 6000 zł na sfinansowanie zabudowy dachowej
w samochodzie OSP.

            Radny Eugeniusz Grzywaczewski zapytał, dlaczego pan od języka angielskiego rzadko pojawia się w szkole w Wołoskowoli.

            Wójt Gminy wyjaśnił, że w Zespole Szkół zatrudniony jest 1 anglista dobry i czasowo zatrudniony drugi, który często choruje, a to wiąże się z nieobecnością. Dyrektor ZS miał się wykazać kadrą do nauki języka angielskiego, bo to był warunek otrzymania pieniędzy na naukę języka angielskiego w Szkole Podstawowej. Pani dyrektor Zespołu Szkół zostanie poproszona o szczegółową odpowiedź w tej sprawie. Innych uwag nie zgłoszono.

            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Uwag nie zgłoszono. Po przegłosowaniu uchwałę zatwierdzono 11 głosami za.

/ Uchwała nr XLV/185/06 w załączeniu /

Punkt 8

 

            Kierownik Delegatury w Chełmie Woj. Funduszu Ochrony Środowiska Wacław Cichosz zwrócił się do wszystkich obecnych na sesji i stwierdził, że pozytywnie odbiera rozwój gminy w tej kadencji, ponieważ Radni i Wójt dokonali niezwykłych rzeczy
i pracowali efektywnie. Trzeba pamiętać, że zmodernizowano oczyszczalnie ścieków, wybudowano oczyszczalnie przyzagrodowe. Słowa uznania należą się Wójtowi, który jest człowiekiem skromnym i uczciwym zabiegającym o środki finansowe. Dodał też, że wielkim orędownikiem rozwoju powiatu Włodawskiego i gmin jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tadeusz Olszewski. Pożyczki z tego funduszu są bardzo korzystne bo częściowo umarzalne. Dodał, że w gminie Stary Brus myśli się i pracuje po gospodarsku, dlatego życzył Radnym i Wójtowi wyboru na następną kadencję.

            Następnie głos zabrał Prezes Powiatowego Związku OSP Franciszek Gruszkowski, podziękował za zaproszenie i przyznał, że na terenie gminy Stary Brus bywa często i zna dobrze jej mieszkańców i gospodarzy. Stwierdził, że gmina się rozwija, a to dobrze świadczy o pracy Radnych, Wójta i Sołtysów. Przyjęta dzisiaj przez Radę Strategia rozwiązywania problemów społecznych to tez dbałość o mieszkańców i rozwój gminy. Stwierdził, że bieda jest nie tylko na wsi ale w mieście również. Jako Burmistrz Włodawy informuje, że jest już zgoda Władz Białoruskich na otwarcie przejścia granicznego Włodawa – Tomasówka. Ze strony władz miejskich zostały wszystkie procedury zakończone tylko potrzebny jest podpis Premiera RP. Życzył radnym i Wójtowi dalszych sukcesów i wyboru na przyszłą kadencję.

             Następnie głos zabrał  Wójt Gminy wyraził podziękowania Radnym, Przewodniczącemu i Sołtysom. Przyznał, że przyjacielem niewątpliwym jest pan Wacław

Cichosz i pan Olszewski, którzy pomagali w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje gminne. Stwierdził, że w ciągu mijających 4 lat były sukcesy, ale i też porażki bo nie wszystko dało się zrealizować co było zaplanowane. Obecna Rada przygotowała trzy inwestycje, które będą realizowane w latach 2007 ­- 2013. Uporządkowany został temat oczyszczalni, przyjęto program oczyszczania wód, opracowywana jest dokumentacja, na budowę oczyszczalni przyzagrodowych, dobrym krokiem było przystąpienie do Międzygminnego Związku Celowego. Opracowany został Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie, ale jeszcze nie został zatwierdzony. Gmina ma pozwolenie do 2009 r. na korzystanie
z dotychczasowego wysypiska. W ostatnim okresie dało się zauważyć zwiększenie aktywności społecznej poprzez organizowanie się w Stowarzyszenia i jedno jest na etapie rejestracji sądowej. Stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o małe granty, bo jest taki program na lata 2007 -2013, a Urząd Marszałkowski będzie wspierał działalność Stowarzyszeń i różne pomysły ich działalności. Rada obecna ustaliła plan inwestycyjny i te zapisy będą realizowane. Przyznał, że nie udało się utrzymać SP w Holi, utworzyć w gminie Domu Kultury, pomimo, że zostały złożone wnioski o dotacje, ale zostały odrzucone, ponieważ budynek po Ośrodku Zdrowia jest na współwłasności. Przyszła Rada na pewno wróci do tego projektu. Jest opracowana dokumentacja na modernizację ujęcia wody
w Starym Brusie i włączenie do wodociągu Kołacz, Dominiczyna i Lubowierza. Jest
w przygotowaniu dokumentacja na budowę 50 oczyszczalni przyzagrodowych. Przygotowana jest dokumentacja na budowę drogi gminnej w Starym Brusie. Budowa dróg lokalnych to również temat w większości uporządkowany. Sukcesem tej Rady jest zakup samochodów dla OSP, chociaż dyskusja trwała pół roku, to była dobra decyzja, bo się wiąże z ratownictwem
i bezpieczeństwem strażaków. Podziękował Przewodniczącemu Rady za owocną współpracę i życzył żeby działalność przełożyła się na ponowny Jego  wybór. Wręczył Przewodniczącemu dyplom uznania.

            Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi za dobrą współpracę poinformował, że chce podziękować, a zarazem uhonorować radnych za ich wysiłek i dobrą współpracę, wręczył dyplomy uznania. Poinformował też, że nagrodę rzeczową
w formie książki wręczy żonie zmarłego +Waldemara Madeja Wiceprzewodniczącego Rady. Następnie podziękował Kierownikowi Delegatury FOŚ Prezesowi Związku OSP
i życzył wszystkim kandydującym ponownego wyboru.

 

Punkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy uznał sesję za zamkniętą.

Wszyscy obecni udali się na plac przed Urzędem Gminy na uroczystość przekazania samochodów ratowniczych dla OSP.

 

 
  powrót